Page started, after inc..
Euromotors
Általános bérbeadási feltételek
Autók és árak
Hosszútávú bérlet
Bérbeadásról általában
Használtautó keresés
Általános ismeretek
Új autó keresés
Általános ismeretek

Euro-Motors Kft.
1106 Bp. Fehér út 9-11.

Tel: 06-1-426-68-36
Fax: 06-1-426-68-36
Mobil:
+36-70-397-5753
+36-70-944-7078
E-mail:
iroda@euromotors.hu
info@euromotors.hu
rentacar@euromotors.hu

Hobbi Szervíz Kft.
Pertner2 Kft.

Általános bérleti feltételek

A Euro-Motors Kft., mint bérbeadó bérbe adja a megnevezett Bérlőnek a túloldalon leírt, műszaki távfelügyelettel ellátott gépkocsit, az alábbi feltételekkel és a túloldalon feltüntetett díjszabás mellett. A jelen általános bérleti feltételek kiterjednek a gépkocsik Bérlő általi megrendelésére és a bérlet teljesítésére.

1.      A Bérlő köteles minden a gépkocsi használatával kapcsolatos jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik.

2.      A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre lezárni, a riasztót bekapcsolni, a gépkocsiban értéket nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.

3.      A gépkocsit csak a szerződésben és annak esetleges mellékletében feltüntetett személy(ek) vezetheti(k).

4.      A bérelt gépkocsit tilos:

o        külföldre vinni,

o        másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést átengedni,

o        üzletszerű személyszállításra és teherszállításra használni,

o        autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,

o        másik jármű vontatására használni, kivéve, ha az Euro-Motors Kft kifejezetten vontatás céljára adta bérbe,

o        a hűtőfolyadék befagyása, a kenőolajok elfolyása esetén használni,

o        alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni.

5.      A Bérlő a teljes, akár a gépkocsi értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni a jelen Általános Bérleti Feltételek l.)-4.) pontjaiban foglaltak megszegése, és azokon túl a következő esetekben:

o        a gépkocsi gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése,

o        a gépkocsi mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha a kárt a biztosító nem téríti meg,

o        az alkatrészek, tartozékok, felszerelések mindennemű hiányáért,

o        a gépkocsi gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása,

o        a normál indítókulcs, illetve az immobilserrel felszerelt indítókulcs elvesztése,

o        A Bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.

6.      A Bérlő a túloldalon feltüntetett biztosítási önrész  megfizetésére köteles, ha a gépkocsiban önhibás kár keletkezett és a biztosító a kárt megtéríti. Az önrész megváltás nem tartalmazza a tető, a gumiabroncs, a kerekek, a fenéklemez és az az alatti részek, a külső tükrök, az antenna és a belső tér kárait, melyekre a Bérlő kártérítési felelőssége az önrész összegétől függetlenül fennáll. Szintén az önrész megfizetésére köteles a Bérlő – a felek közötti kockázatmegosztás részeként – ha a gépkocsit tőle ellopják, még akkor is, ha a Bérlő a 2.) pontban foglaltaknak megfelelően járt el. A biztosítóval, illetve a gépkocsi eltulajdonítójával szembeni fellépés, igényérvényesítés, pervitel az Euro-Motors Kft feladatát és költségét képezi.

7.      Az Euro-Motors Kft semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel az Euro-Motors Kft  azokért a károkért – különösen a közvetett vagy következményes károkért –, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik. A felek megállapítják, hogy az Euro-Motors Kft felelősségének jelen szerződésben foglalt korlátozását a szerződés Bérlőre kedvezőbb más feltételei – különösen az alacsony bérleti díj – megfelelően kiegyenlítik.

8.      A Bérlő a gépkocsi rendelést személyesen vagy Internet útján adhatja le a www.euromotors.hu weboldalon. A rendelés csak az Euro-Motors Kft visszaigazolásával tekinthető érvényes foglalásnak. A foglalás csak akkor válik az Euro-Motors Kft -re nézve kötelezővé, ha a Bérlő a bérleti díj várható összegét az Euro-Motors Kft -nél előlegként  letétbe helyezi. A letétbe helyezett bérleti díjnak a díjszabásban meghatározott része (20%-a) bánatpénznek tekintendő, így a bánatpénz összegét az Euro-Motors Kft jogosult megtartani, ha a Bérlő a lefoglalt gépkocsit mégsem veszi bérbe. Az előleg nélkül lefoglalt gépkocsit az Euro-Motors Kft jogosult másik Bérlőnek bérbe adni, amennyiben a másik Bérlő a foglalást az előleg fizetésével biztosítja. Ez esetben a foglalást a foglaló nem teljesítéséből fakadóan a Bérlő semmilyen igényt nem támaszthat az Euro-Motors Kft -vel szemben.

9.      A bérleti szerződés az abban foglalt díjszabás szerint, a felek aláírásával jön létre. Készpénzfizetés esetén az Euro-Motors Kft a bérleti díjból kedvezményt adhat. Az Euro-Motors Kft jogosult a Bérlőt azonosítani és annak adatait a jogszabályban foglaltak szerint kezelni. A szerződés megkötésekor Bérlő az előlegként megfizetett bérleti díjon túl a szerződésben meghatározott óvadék fizetésére köteles, mely biztosítékul szolgál a Bérlő által esetlegesen az Euro-Motors Kft -nek okozott károkért. A bérlet végén az óvadék visszafizetésre kerül, kivéve a Bérlő károkozásának esetét. Az Euro-Motors Kft nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, amíg Bérlő esetleges kártérítési felelősségével kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. Az Euro-Motors Kft az óvadék után kamatot nem tartozik fizetni.

10.  A bérleti díj magában foglalja:

o        korlátlan km megtételét,

o        a kötelező és casco biztosítás díját,

o        a javítás (kivéve gumidefekt), karbantartások, kenőanyag-utántöltés költségeit, ha azok nem a gépkocsi rendellenes használatából fakadnak.

A bérlet ideje alatt felmerülő, a használattal járó költségek (üzemanyag, útdíj, parkolási díj stb.) a Bérlőt terhelik. A gépkocsiban annyi üzemanyagnak kell lennie a bérbeadáskor és a visszaadáskor, hogy a jelzőlámpa még ne gyulladjon ki. Amennyiben a Bérlő a gépkocsit nem a megszabott üzemanyag mennyiséggel adja vissza, az Euro-Motors Kft  a hiányzó üzemanyag árát, valamint a tankolás miatt megtett kilométerek díját felszámítja. Ha megállapítást nyer, hogy a Bérlő nem a gépkocsira előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az esetleg ebből eredő károsodást, valamint az üzemanyag költségeit megfizetni.

11.  A minimális bérleti időtartam egy nap. Egy bérleti nap 24 órából áll, mely a gépkocsi átvételének túloldalon feltüntetett időpontjában kezdődik. A bérlet kezdő időpontjához viszonyított késés 1 plusz nap felszámítását jelenti.

12.  A bérlet végén, illetve a gépkocsi visszaszolgáltatásakor a teljes bérleti díj esedékessé válik. A bérlet megszűnik, ha a gépkocsi működésképtelenné vagy totálkárossá válik. Amennyiben a szerződésben megállapodott időszak lejárta előtt a gépkocsi a Bérlőnek felróhatóan totálkáros lesz, vagy az Euro-Motors Kft a Bérlő szerződésszegése miatt kénytelen élni a felmondás jogával, a Bérlő tartozik a hátralékos díj 25%-át kitevő meghiúsulási kötbért és 10% önrészesedést fizetni.

13.  A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a túloldalon a „Megállapodás szerinti leadás helye és ideje" rovatban megjelölt időpontban, a gépkocsi átvételének helyén az üzleti nyitva tartás ideje alatt - a normál elhasználódást figyelembe véve - az átvételkorival megegyező, kitakarított állapotban visszaadni. Amennyiben a Bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az szennyezett, vagy a gépkocsi karosszériája sérült, az ebből származó kárt és költségeket, szolgáltatási díjakat a Bérlő tartozik megtéríteni. Ha a Bérlő a gépkocsit továbbra is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a bérleti szerződés lejárta előtt 24 órával személyesen kell az Euro-Motors Kft tudomására hozni, az esetleg szükséges előleg, illetve óvadék egyidejű befizetése mellett. Az Euro-Motors Kft a bérleti szerződést nem köteles meghosszabbítani. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a bérlet megszűnését követően a gépkocsit semmilyen címen nem jogosult használni, és hogy a jogellenes használat bűncselekmény. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérlő a bérleti szerződés lejártát követő 3 napon belül az általa használt gépkocsit az Euro-Motors Kft -nek nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy az Euro-Motors Kft joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira nézve a Bérlő a Btk-ba ütköző sikkasztást, illetve a jármű önkényes elvételét követte el, s ezért az Euro-Motors Kft jogosult a Bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el az Euro-Motors Kft , ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák. A bérleti szerződés Bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után 24 órával a Bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, az Euro-Motors Kft jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a Bérlőtől visszavenni, akár a szükséges önhatalom eszközével is élve. Az Euro-Motors Kft jogosult a gépkocsi hollétének felderítésére és visszaszerzése érdekében minden szükséges lépést megtenni. E lépésekből fakadóan a Bérlő az Euro-Motors Kft -vel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Ugyanígy jogosult az Euro-Motors Kft a szerződést felmondani és a gépkocsit Bérlőtől visszavenni, ha Bérlő az Euro-Motors Kft  felé fennálló tartozását az Euro-Motors Kft írásos felszólítása ellenére sem rendezi.

14.  Az Euro-Motors Kft a Bérlőnek nyújtott assistance szolgáltatás keretében műszaki meghibásodás esetén - amennyiben a hibát nem a Bérlő felróható magatartása okozta - helyszíni gépkocsicserét biztosít munkaidőben 5 órán belül, munkaidőn túl a következő munkanap megkezdése után 3 órán belül. A műszaki hiba gyors elhárítása érdekében az Euro-Motors Kft előzetes értesítése és telefaxon adott jóváhagyása mellett egy javító szervizzel történt konzultáció után lehet a gépkocsit megjavíttatni, melynek költségét a Bérlő előlegezi meg, és melyet utólag, a bérlet lezárásakor egyenlít ki az Euro-Motors Kft. Önhibás baleset esetén a Bérlő megkeresése alapján az Euro-Motors Kft megszervezi az autó telephelyre történő szállítását. Ez esetben Bérlő fizeti meg a biztosítási önrészt és a szállítási díj 10%-át. Ha a kárt más személy kötelező felelősségbiztosítására rendezik, a csereautó biztosítása szintén az Euro-Motors Kft telephelyén történik önrész és szállítási költség fizetése nélkül. A csereautóra vonatkozóan a megkötött bérleti szerződés feltételei érvényesek, további más esetben a használhatatlanná vált gépkocsi helyett biztosítandó gépkocsira új szerződést kell kötni. Műszaki meghibásodás esetén a Bérlő köteles minden tőle elvárhatót megtenni, hogy a hiba ne vezessen további vagy nagyobb károkhoz. Így a Bérlő:

o        a túloldalon jelzett telefonszámon kérhet intézkedést a javítással kapcsolatban,

o        elháríthatatlan hibánál mentési vagy kocsicsere-igényt, ill. karambol miatti mentési igényt az Euro-Motors Kft irodának kell bejelenteni telefonon vagy faxon.

15.  Az előző pont szerinti javítás esetén a Bérlő köteles a lecserélt alkatrészt a javítótól elkérni, megőrizni és legkésőbb a bérleti szerződés elszámolásakor az Euro-Motors Kft irodában leadni a felhasznált javítójegy egy példányával együtt. Ezek elmulasztásakor a javítás összege a Bérlőt terheli. Az esetleges készpénzes javítási számla kiegyenlítése esetén a Bérlő a javítójegy helyett a km-számláló állását is tartalmazó ÁFA-s számlát adja le, melynek alapján az Euro-Motors Kft iroda a számla összegét kifizeti, ill. jogi személy Bérlőnek átutalja.

16.  A Bérlő köteles személyi sérüléssel, vagy anyagi kárral járó balesetnél a rendőrség intézkedését kérni, ill. a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén, a rendőrkapitányságon feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap, stb.) az Euro-Motors Kft irodában leadni. Balesetnél a Bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos / vezető neve, címe, tanuk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A Bérlőnek nincs megegyezési joga, az Euro-Motors Kft sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.

17.  A gépkocsival kapcsolatos minden rendkívüli közúti eseményt (koccanás, üvegtörés, gépkocsi eltűnése, meghibásodás, stb.) azonnal jelenteni kell az Euro-Motors Kft irodának. A Bérlő baleset, vagy meghibásodás esetén előzetes egyeztetés alapján köteles - az Euro-Motors Kft költségére - gondoskodni a gépkocsi biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről.

18.  Bérlő bármely, az Euro-Motors Kft felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő kamatot tartozik fizetni.

19.  A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Jogvita esetére a felek hatáskörtől függően kikötik a Fővárosi Bíróság vagy Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

20.  A szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá. A Bérlő jelen szerződés aláírásával vállalja a szerződésből származó jogkövetkezményeket, s egyben elismeri a szerződés tárgyát képező gépkocsi hiánytalan üzemanyaggal, leplombált km órával, kenőanyaggal és hűtőfolyadékkal teljesen, illetve a szerződés szerinti mértékben feltöltött állapotban, a magyar előírásoknak megfelelő tartozékokkal történő átvételét.